עזרה Bluetooth Stereo Headset BH 103

background image

תישיא

Bluetooth

תירוביד

BH-103

תינופואירטס

שמתשמל ךירדמ

9209961

Issue 1 HE

background image

תומיאת תרהצה

HS-121W רצומה יכ תאזב הריהצמ NOKIA CORPORATION

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה תושירדל םאות

:תבותכב אוצמל ןתינ המאתהה תרהצה לש קתוע .1999/5/EC

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ .© 2008 Nokia

Nokia Original וגולהו Nokia Connecting People ,Nokia

Nokia לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה Accessories

םירכזומה ,תורבח לשו םירצומ לש םירחא תומש .Corporation

לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל

.םהל םיסחוימה םילעבה

לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

,Nokia-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב ולוכ

.םירוסא

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

תא תרמוש Nokia .ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ Nokia

העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל תוכזה

.תמדקומ

דחא לכ וא Nokia ,לחה ןידה יפ לע רתומהמ רתוי אלו ,ףופכב

ןדבואל תוירחאב הרקמ םושב ואשי אל המעטמ תונוישרה יקינעממ

background image

םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנלו ,הסנכה וא םינותנ לש והשלכ

.יהשלכ הביסמ ומרגייש םיפיקע וא

תשרדנה תוירחאה דבלמ .(as is) “אוהש יפכ” ןתינ הז ךמסמ ןכות

וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה יפל

תמיוסמ המאתהו תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ

תרמוש Nokia .הז ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה

אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל

.תמדקומ העדוה

.רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.Nokia לש קוושמ לא הנפ םיטרפל

אוצי חוקיפ

יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז ןקתה

קוחה תא תדגונה הלועפ .תורחא תונידמו ב“הרא לש תונקתלו אוציי

.טלחהב הרוסא

9209961/Issue 1 HE

background image

4

םיניינע ןכות

5 .......................................................... המדקה .1

6 ..........................תיטוחלא תרושקתל Bluetooth תייגולונכט

7 ...............................................םינושאר םידעצ .2

7 ............................................................... םיקלחו םישקמ

8 ......................................................................... םינעטמ

8 ............................................................... הללוסה תניעט

9 ...................................תישיאה תירובידה לש יוביכו הלעפה

9 ...............................................תישיאה תירובידה תמאתה

11 .................................................. יסיסב שומיש .3

11 ................................................תישיאה תירובידה תבכרה

12 ...........................................................................תוחיש

13 .............................................................. הקיזומל הנזאה

13 ..................................................... סופיא וא תורדגה יוקינ

13 ...................................................................תויעב ןורתפ

14 ..............................................תוללוס לע עדימ .4
16 ....................................................הקוזחתו לופיט