Bluetooth Stereo Headset BH 103 - טיפול ותחזוקה

background image

הקוזחתו לופיט

16

הקוזחתו לופיט

תועצהה .םלוה לופיט בייחמו הדיפקב רצויו ןנכות ךתושרבש ןקתהה

.תוירחאה יאנת לע רומשל ךל הנעייסת תואבה

םילזונה יגוס לכו תוחל ,תוביטר .שבי ראשיי ןקתההש דפקה

.םיילמשח םילגעמ לש קותישל ומרגיש םילרנימ ליכהל םילולע

.ןיטולחל שבייתהל ול חנה ,בטרנ ךתושרבש ןקתהה םא

םיקבואמ םירוזאב ונוסחאמ וא ןקתהב שומישמ ענמיה

םילולע ובש םיינורטקלאה םיביכרהו םיענה םיקלחה .םיכלכולמו

.םגפיהל

תוהובג תורוטרפמט .םימח תומוקמב ןקתהה ןוסחאמ ענמיה

םוגפל ,םיינורטקלא םינקתה לש םהייח ךרוא תא רצקל תולולע

.םימיוסמ םייטסלפ םיקלח ךיתהלו תוללוסב

רזוח ןקתההשכ .םירק תומוקמב ןקתהה ןוסחאמ ענמיה

םוגפלו תוחל וכותב רבטצהל הלולע ,הליגר הרוטרפמטל

.םיינורטקלא םילגעמב

.ןקתהה תא חותפל הסנת לא

לולע ידמ יביסרגא לופיט .ותוא רענת לאו ןקתהה תא ליפת לא

ךותב הנידע הקינכמו םיינורטקלא םילגעמ לש הריבשל םורגל

.ןקתהה

יוקינ ירמוחב ,םיקזח םילקימיכב ןקתהה יוקינל שמתשת לא

.םיקזח םיטנגרטדב וא םיסיממ

background image

הקוזחתו לופיט

17

םיענה םיקלחה תא קיבדהל לולע עבצ .ןקתהה תא עבצת לא

.התואנ הלעפה עונמלו

ןעטמה לע ,הללוסה לע ,ןקתהה לע הווש ןפואב תולח ולא תוצלמה

רוסמ ,הרושכ לעופ וניא והשלכ ןקתה םא .הרשעה רזיבא לכ לעו

.ןוקיתל ךילא בורקה השרומה תורישה דקומל ותוא

הכלשה

וא דועיתב ,רצומה לעש םילגלגה לעב קוחמה רוזחימ

ה לס

םילמשחה םירצומה לכ תאש ךל ריכזמ ,הזיראה לע

דרפנ ףוסיאל ריבעהל שי םירבצמו תוללוס ,םיינורטקלאו

יפוריאה דוחיאל תסחייתמ השירדה .םירצומה ייח םותב

.תודרפנ ףוסיא תוכרעמ תונימז םהבש םירחא תומוקמלו

.ליגרה ינוריעה הפשאה חפל הלא םירצומ ךילשת לא

תכלשה תעינמל עייסמ התא ,ףוסיאל םירצומה תרזחה ידי לע

.םירמוח יבאשמ לש רוזחימה םודיקלו רקובמ אל ופואב הפשא

הפשא ףוסיא תויושר ,רצומה ץיפמ לצא ןימז רתוי טרופמ עדימ

ימוקמה גיצנה וא ,םינרצי לש תוירחאבש םייצרא םינוגרא ,תוימוקמ

תויחנה וא רצומה לש Eco-Declaration לע עדימל .Nokia לש

ימוקמה עדימה לא הנפ ,ךדי לע שומישב םניאש םירצומ תרזחהל

.www.nokia.com רתאב אצמנש ,הנידמל

background image