Bluetooth Stereo Headset BH 103 - טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

background image

ךל תרשפאמ Bluetooth תייגולונכט

.םילבכ אלל םימאות

םינקתה רבחל

ןקתההו תישיאה תירובידה

הייאר-וקב תויהל םיבייח םניא רחאה

ןיב יברמה קחרמה םלוא ,הזמ הז

םירטמ 10 תויהל ךירצ םינקתהה

תישיאה תירובידהש לככ .(לגר 33)

,הזל הז רתוי םיבורק דיינה ןקתההו

.רתוי םיבוט ויהי םהלש םיעוציבה ךכ

לולע רוביחה .םישרתב ההכ רופאב גצומ יבטימה הלעפהה חווט

(ריהב רופאב גצומ) םימסוח םימצע ,קחרמ לשב תוערפהמ לובסל

.םירחא םיינורטקלא םינקתה וא

Bluetooth Specification טרפמל תמאות תישיאה תירובידה

,Headset Profile 1.1 :םיאבה םיליפורפב ךמותה ,2.1 + EDR

Advanced Audio Distribution -ו Hands-Free Profile 1.5

Bluetooth ינקתה לש םינרציב ץעוויה .Profile (A2DP) 1.2

.הז ןקתהל םימאות םה םא עובקל ידכ םירחא

<10m

background image

םינושאר םידעצ

7

םינושאר םידעצ .2

םיקלחו םישקמ

:םיאבה םיקלחהמ תבכרומ תישיאה תירובידה

תוינזוא

.1

האישנ תעוצרל לוענמ

.2

ןופורקימ

.3

יתילכת-בר שקמ

.4

ןעטמה רבחמ

.5