Bluetooth Stereo Headset BH 103 - האזנה למוזיקה

background image

יסיסב שומיש

13

הקיזומל הנזאה

ןקתהל תישיאה תירובידה תא רבחו םאתה ,הקיזומל ןיזאהל ידכ

תירובידה תמאתה" האר) A2DP Bluetooth ליפורפב ךמותש

הרקבה ינצחלב שמתשה ,הקיזומ עימשהל ידכ .(9 דומעב "תישיאה

.רבוחמה ןקתהבש

,הקיזומל הנזאה ךלהמב החיש עצבמ וא החישל הנוע התא םא

.החישה תא םייסתש דע ההשות הקיזומה