Bluetooth Stereo Headset BH 103 Help

background image

Nokia Bluetooth-
stereohoofdtelefoon BH-103
Gebruikershandleiding

9209960

Uitgave 1 NL

background image

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit HS-121W-product
voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de
conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-
logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.
Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken
of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit
document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande
geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling.
Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de
producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke
recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen

background image

omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of
inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade
of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie
verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt
geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk,
hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot
impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde
het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio
verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-
dealer.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die
onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export vanuit
de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is
verboden.

9209960 / Uitgave 1 NL

background image

I n h o u d s o p g a v e

4