Bluetooth Stereo Headset BH 103 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med
stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg.
Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin
täcker eventuella skador.

Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av
vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de
elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta
låter du den torka ordentligt.

Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga
miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska
komponenter kan ta skada.

Förvara inte enheten på varma platser. Höga
temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta
vissa plaster.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

19

Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten
värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på
insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

Försök inte att öppna enheten.

Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.
Om den behandlas omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller
frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga
delar och hindra normal användning.

Dessa råd gäller såväl enhet som laddare eller andra
tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du
den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan på produkter,
dokumentation eller förpackningar är en påminnelse
om att alla elektriska och elektroniska produkter,
batterier och ackumulatorer ska lämnas till en

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

20

återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i
EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte
dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till
att undvika okontrollerad sophantering och främja
återvinning av material. Mer information om insamling och
återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala
myndigheter, organisationer som bevakar
tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-
representant. Produktens eko-deklaration eller information
om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den
landsspecifika informationen på www.nokia.com.